Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Działka o pow. 0,5064 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-08-01
Godzina: 12:30
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,5064 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 159 326,25
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 10/13
Opis:

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 sierpnia 2018 r. o godz. 12:30

 

w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości:

Rudka Kozłowiecka, gm. Niemce.

Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 1026/3 o powierzchni 0,5064 ha. Działka jest niezabudowana, porośnięta chwastami, ma kształt regularny, prostokątny o szerokości ok. 27 m. Dojazd do działki drogą asfaltową. Działka jest nieużytkowana. Działka położona a ternie zabudowy zagrodowej MR oraz częściowo w terenie rolnym. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00187265/7.

 

Suma oszacowania: 212 435,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. 159 326,25 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 21 243,50 zł.

 

Do nabycia nieruchomości mają zastosowanie ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 tj. z dnia 2017.11.28) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 2016.04.27).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie
48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Rudka Kozłowiecka
Wojewodztwo: lubelskie