Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Działki o pow. 0,1950 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-10-25
Godzina: 14:10
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,1950 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 393 342,75
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1728/17
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 października 2018 r. o godz. 14:10

 

w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości wraz z przynależnościami stanowiącymi integralną całość położonej pod adresem:

Świdnik, al. Lotników Polskich 128

nieruchomości użytkowane obecnie jako:

Stacja Paliw LPG

Są to działki gruntu o nr ewidencyjnym 246/7 oraz 246/6, o powierzchni 0,1950 ha. Działki są łącznie zagospodarowane i stanowią gospodarczą całość. Nieruchomość jest ogrodzona, utwardzona kostką, płytami chodnikowymi i kamieniem tłuczonym, użytkowana jako stacja sprzedaży autogazu. Na działce o nr ewidencyjnym 246/7 znajduje się budynek kontenerowy handlowo-usługowy, parterowy o powierzchni zabudowy 34 m2, wybudowany w 2000 r., fundamenty podtrzymujące zbiornik autogazu, zadaszenie i mur ogniowy. Nieruchomość ogrodzona jest ogrodzeniem z siatki z dwiema metalowymi bramami wjazdowymi. Na działce o numerze ewidencyjnym 246/6 znajduje się szambo i bramy wjazdowe. Wjazd na nieruchomość odbywa się od strony zachodniej al. Lotników Polskich, nieruchomość od strony południowej przylega do projektowanej drogi KDD-G. Działka ma kształt regularny, prostokątny o wymiarach 65m x 30m. Do nieruchomości doprowadzona jest linia wodociągowa w40, kanalizacyjna do szamba i energetyczna. W drodze znajduje się linia gazowa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem LP 9MN/U – zabudowa jednorodzinna z usługami. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00188074/8. Przynależności nieruchomości stanowią:

- dystrybutor LPG – 1 szt. (model EUROSTAR M200/11, nr fabr. 0393071, 2003 r.);

- zbiornik naziemny LPG – 2 szt. (producent CHEMET S.A., nr fabr. 240656 i 240631, 2004 r.);

- pompa - 1 szt. wraz z magistralą zasilania oraz niezbędnymi przyłączeniami (producent HYDRO-VACUUM, Grudziądz, nr fabr. 448367, 2003 r.).

Suma oszacowania: 524 457,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania. tj. 393 342,75 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 52 445,70 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na podane w nagłówku konto kancelarii komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14), zaś w zakresie ruchomości podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24). Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń kancelarii komornika, właściwego Sądu Rejonowego i Urzędu Gminy/Miasta oraz zostało zamieszczone w Kurierze Lubelskim oraz na stronie: www.licytacje.komornik.pl.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Świdnik
Wojewodztwo: lubelskie