Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Działka gruntu ornego o pow. 0,61 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2018-10-18
Godzina: 08:30
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntu ornego o pow. 0,61 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 39 836,67
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 71/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

18 października 2018 r. o godz. 8:30

 

w sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości:

Krasienin, gm. Niemce

Nieruchomość stanowi działkę gruntu ornego nr 380 o pow. 0,61 ha (RIIIa, RIIIb). Działka jest niezabudowana, nieużytkowana, zakrzaczona i zachwaszczona, ogrodzona ogrodzeniem z siatki montowanej do słupków metalowych, z bramą metalową rozwieraną o szer. 4,6m. Ogrodzenie w części z wysięgnikami na drut kolczasty, siatka w części zniszczona. Na działce znajdują się fundamenty betonowe 5,5x3,5 m z metalowymi elementami konstrukcyjnymi projektowanych dwóch budynków gospodarczych służących hodowli norek. Działka nie ma bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Dojazd na odcinku 100m od drogi wojewódzkiej przez działki sąsiednie. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00039470/5. Do nabycia nieruchomości niezbędne jest spełnienie przez licytanta wymogów wynikających z ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 tj. z dnia 2017.11.28) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 2016.04.27).

 

Suma oszacowania: 59 755,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 39 836,67 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 5 975,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Krasienin
Wojewodztwo: lubelskie