Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

zdemontowana linia browarnicza

Podstawowe informacje 11111111111:
Data i godzina: 2019-04-18 godz. 10:00
Przedmiot sprzedaży: zdemontowana linia browarnicza
Cena wywoławcza: 96 555,00
Opis:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2019-04-18 o godz. 10:00 odbędzie się pod adresem: Trawniki 624C, Trawniki - druga licytacja ruchomości.

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Suma oszacowania

Cena wywołania

1

zdemontowana linia browarnicza

elementy linii:

- zbiornik ze stali nierdzewnej (kadź browarnicza o poj. 1100dm 3 - 8 szt,zbiornik ze stali nierdzewnej (kadź zacierowo-warzelna) o poj. 1530dm3 - 1 szt.,

- zbiornik ze stali nierdzewnej (kadź fermentacyjna, leżakowa) o poj. 2200dm3 - 5 szt.,

- zbiornik ze stali nierdzewnej (kadź z zawirowaniem o poj. 2500dm3 - 1 szt.,

- zbiornik ze stali nierdzewnej (pośredniczący) o poj. 500dm3 - 1 szt.,

- zbiornik ze stali nierdzewnej (odchmielacz) o poj. 300dm3 - 1 szt., zbiornik ze stali

nierdzewnej/prostopadłościan (zimnej wody) o poj. 2500dm3 - 1 szt.,

- szafa sterownicza ELEKTRO PROFI - 1 szt.,

- wentylator 3 wirnikowy (skraplacz pionowy

3SV540-4-450W Tarczyn) - 2 szt.,

-rury instalacyjne (różne) - 9 szt., butla UNIFLEX COMPONENTS - 5 szt.,

-wymiennik temperatury z pompą EBRA CDHS 70/07 - 1 szt.,

-agregat chłodniczy, wentylatorowy, podwójny COPELAND - 2 szt.,

- osprzęt dodatkowy, różny (młyn do słodu, rury, manometry, elementy mocowania, zawory, zbiorniki pomocnicze, pokrywy itp.

Producentem linii jest węgierska firma HBH, rok produkcji 2000. Linia pracowała w latach 2001-2005 oraz od nieznanej dat do 2012 roku. Pojemności kadzi podane są orientacyjnie

1

193 110,00 zł (w tym 36 110,00 zł VAT)

96 555,00 zł ( w tym 18 055,00 zł VAT)

 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia licytanta, który nabył ruchomość zalicza się na poczet ceny, pozostałe rękojmie będą zwrócone na konto wskazane na piśmie. W celu odebrania zakupionej ruchomości cenę należy zapłacić niezwłocznie po zakończeniu licytacji.

W przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Obecność dłużnika i dozorcy zajętych ruchomości jest obowiązkowa. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji. Przed przystąpieniem do licytacji należy zapoznać się z operatem szacunkowym ruchomości znajdującym się do wglądu w kancelarii komornika. Nabycie ruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.