Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. 147 m2, Nowogród, gm. Łęczna

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-09-12 godz. 13:50
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. 147 m2, Nowogród, gm. Łęczna
Opis:

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie zawiadamia że w dniu 2019-09-12 o godz. 13:50 w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci działki ewidencyjnej o numerze 40/15, o pow. 0,42 ha (sposób korzystania - użytki rolne, tereny mieszkaniowe - symbol RIIIa, B). Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 147 mkw., murowanym, krytym dachówką ceramiczną, posiadającym parter z poddaszem, wzniesionym w 2005r. Na posesji znajduje się także budynek gospodarczy o pow. 25 mkw. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości:

 

Nowogród, gm. Łęczna

 

i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00054779/2.

 

Suma oszacowania: 482 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj.

 

321 666,67 zł.

 

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 48 250,00 zł.
Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

 

Do nabycia nieruchomości niezbędne jest spełnienie przez licytanta wymogów wynikających z ustawy z dnia 11-04-2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14-04-2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 2016.04.27). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48102031760000540201526318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rekojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 81 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul.Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego "Tatary").