Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Nieruchomości w Skrzynice Drugie, gm. Jabłonna

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-10-10 godz. 08:30
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości w Skrzynice Drugie, gm. Jabłonna
Cena wywoławcza: 2 227,00
Opis:

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-10-10 o godz. 08:30 w Sali nr XIII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Skrzynice Drugie, gm. Jabłonna

stanowiących współwłasność dłużnika Szadkowska Marta, w 1/2 części w postaci:

1. działki gruntu o nr 153/7, o pow. 3000 m2;

 

Suma oszacowania: 2 970,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

2 227,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 297,00 zł.

 

2. działki gruntu o nr ew. 153/8, o pow. 1700 m2, zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym, pozostałością po budynku gospodarczym murowanym oraz drewnianą szopą krytą eternitem. Budynki - mieszkalny i gospodarczy - pozostają w bardzo złym stanie technicznym, nie nadają się do użytkowania.

 

Suma oszacowania: 16 150,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

12 112,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1 615,00 zł.

 

Działki gruntu sąsiadują ze sobą. Nieruchomość składająca się z powyższych działek gruntu posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00057195/5.

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

Do nabycia nieruchomości w zakresie działki gruntu o nr 153/7 niezbędne jest spełnienie przez licytanta wymogów wynikających z ustawy z dnia 11-04-2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2017.2196 t.j. z dnia 2017.11.28) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14-04-2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 2016.04.27).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na podane w nagłówku konto kancelarii komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu).

Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za

zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art.977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14). Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń kancelarii komornika, właściwego Sądu Rejonowego i Urzędu Gminy/Miasta oraz zostało zamieszczone na stronie: www.licytacje.komornik.pl.