Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Udział w 1/2 części we współwłasności prawa do lokalu, Łęczna, ul. Orląt Lwowskich 5/19

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-09-03 godz. 13:30
Przedmiot sprzedaży: Udział w 1/2 części we współwłasności prawa do lokalu, Łęczna, ul. Orląt Lwowskich 5/19
Cena wywoławcza: 84 975,00
Opis:

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-09-03 o godz. 13:30 w Sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego współwłasność dłużnika Kiepura Ewa w postaci:

- udziału w 1/2 części we współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, położonego pod adresem:

Łęczna, ul. Orląt Lwowskich 5/19

pozostającego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Skarbek w Łęcznej. Dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta.

Dłużnicy są właścicielami lokalu na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Antonina Bednara nr. Rep. 4296/2003. Powierzchnia lokalu wynosi 70,13 m2. Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju i wyposażony jest w balkon. Lokal znajduje się na I piętrze budynku 4-kondygnacyjnego, wzniesionego w 1987 r.

Uwaga! Drugi udział we współwłasności w/w prawa jest przedmiotem postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, pod sygn. IX GU 253/16 "of". Sprzedaż tego udziału odbywa się z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do dnia 2019-09-02 do godz. 12:00, składanej do Biura Syndyka masy upadłości - szczegóły pod nr tel. 798791056. Ogłoszenie w tym przedmiocie zostało zamieszczone w Gazecie Wyborczej, na stronie internetowej syndyklublin.pl oraz gratka.pl. W związku z tym możliwe jest nabycie w całości praw do w/w lokalu.

 

Suma oszacowania udziału 1/2 w części nieruchomości: 113.300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

84 975,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 11 330,00 zł.

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na podane w nagłówku konto kancelarii komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art.977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu

powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń kancelarii komornika, właściwego Sądu Rejonowego i Urzędu Gminy/Miasta oraz zostało zamieszczone na stronie: www.licytacje.komornik.pl.