Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Nieruchomości, Świdniczek gm. Wólka

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2019-08-21 godz. 11:20
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości, Świdniczek gm. Wólka
Cena wywoławcza: 5 739,75
Opis:

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-08-21 o godz. 11:20 w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika Smoliński Andrzej, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs w Świdniku prowadzona jest księga wieczysta o numerze: LU1I/00291746/5, położona w miejscowości:

Świdniczek gm. Wólka

 

1. Działka ewidencyjna nr 107 o powierzchni 0,03 ha. Działka stanowi grunty klasy: RIVa. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona. Działki nr 107 użytkowana jest rolniczo jako grunt orny. Działka ma kształt regularny, prostokątny, położona jest w odległości ok. 10 m od drogi publicznej. Nieruchomość od strony zachodniej przylega do prywatnej drogi wewnętrznej.

 Suma oszacowania: 7 725,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

5 793,75 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 772,50 zł.

 

2. Działka ewidencyjna nr 108 o powierzchni 0,04 ha. Działka stanowi grunty klasy: RIVa. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona. Działka nr 108 użytkowana jest rolniczo jako grunt orny. Działka ma kształt regularny, prostokątny.

Suma oszacowania: 10 300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

7 725,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1 030,00 zł.

 

3. Działka ewidencyjna nr 109 o powierzchni 0,06 ha. Działka stanowi grunty klasy: ŁIII. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona. Działka ma kształt regularny, prostokątny. Przez działkę 109 przebiega linia kanalizacyjna.

 Suma oszacowania: 9 570,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

7 177,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 957,00 zł.

 

4. Działka ewidencyjna nr 110 o powierzchni 0,06 ha. Działka stanowi grunty klasy: ŁIII. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona. Działka ma kształt regularny, prostokątny. Przez działkę 110 przebiega linia kanalizacyjna.

Suma oszacowania: 9 570,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

7 177,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 957,00 zł.

5. Działka ewidencyjna nr 112 o powierzchni 0,06 ha. Działka stanowi grunty klasy: ŁIII. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona. Działka ma kształt regularny, prostokątny. Przez działkę 112 przebiega linia kanalizacyjna.

Suma oszacowania: 9 570,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj.

7 177,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 957,00 zł.

 

Uwaga! Przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości Komornik zaleca szczegółowe zapoznanie się ze stanem prawnym nieruchomości, w szczególności należy przeanalizować we własnym zakresie położenie nieruchomości, otoczenie nieruchomości, dojazd, a w przypadku lokali i nieruchomości zabudowanych dodatkowo należy sprawdzić ilość osób zameldowanych i faktycznie zamieszkujących na terenie nieruchomości i itp.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na podane w nagłówku konto kancelarii komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu (w charakterze licytanta) nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art.977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14). Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń kancelarii komornika, właściwego Sądu Rejonowego i Urzędu Gminy/Miasta oraz zostało zamieszczone w Kurierze Lubelskim oraz na stronie: www.licytacje.komornik.pl.

 

mgr Wojciech Piłat