Działania

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 121 z późn. zm.). Komornikom powierzono następujące zadania:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.);
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.
 • doręczanie korespondencji na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139(1) § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania;
 • ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata na zlecenie w/w osób;
 • sporządzenie protokół stanu faktycznego;
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
 • poszukiwanie majątku na wniosek syndyka masy upadłości, w ramach poszukiwania majątku dokonywane są sprawdzenia w bazach danych, do których komornik ma dostęp (CEPiK, Ognivo, EKW, CEIDG, ARiMR).

Prowadzone przeze mnie postępowania egzekucyjne usprawnia dostęp do następujących systemów teleinformatycznych:

 • OGNIVO e-KIR

 • CEPIK

 • ZUS-PUE online

 • Konta w EPU

 • ePUAP

 • PD CBDKW
 • Rejestru zastawów online
 • CEIDG online

 • SISP -online (System Informacyjny Statystyki Publicznej)

 • Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

 • Dostęp do akt wirtualnych poprzez system KomornikOnline

Zadzwoń do nas